ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Πολιτική ποιότητας Orthomedicare

Με τον όρο ποιότητα η Orthomedicare εννοεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω των προϊόντων της στη μίσθωση , παραγωγή και πώληση, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της επιχείρησης.
Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την  Πολιτική Ποιότητας , την οποία διαδίδει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.
Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να τηρείται η πολιτική Ποιότητας και να προωθείται κάθε ενέργεια που διαρκώς να προάγει και να βελτιώνει την ποιότητα.
Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς στόχους οι οποίοι είναι :
  • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη
  • Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων
  • Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας
  • Μείωση ελαττωματικών προϊόντων
  • Βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης προμηθευτών και πελατών
•   Η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση του Πελάτη μετά την πώληση
•   Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

 •   Η σε βάθος διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και     ο καθορισμός προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
  • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO Medical 13488 και στο σύστημα ΔΥB 1348/2004 ορθής διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  • Συμφωνία με τις νόρμες ασφαλείας και αξιοπιστίας
•     Η εποικοδομητική συνεργασία με τους προμηθευτές. 
  • Μείωση των μη συμμορφώσεων – αποκλίσεων ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
  • Bελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.
 
 
Σκοπός μας λοιπόν είναι η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Βάσει των αναγκών της επιχείρησης, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και των νέων προτάσεων και ιδεών.
 
Από τη διοίκηση της
Orthomedicare